Regulaminy i formularze

 • REGULAMINY

Regulamin obowiązujący uczestników studiów doktoranckich (tzw. stary i przejściowy tryb)

Regulamin Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej  obowiązujący do dnia 30.09.2023 r.:

Regulamin Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej obowiązujący od dnia 01.10.2023 r.:

Regulamin obowiązujący doktorantów przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

 • PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Program kształcenia uczestników studiów doktoranckich (tzw. stary i przejściowy tryb)

Program kształcenia doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej w roku akademickim 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

Program kształcenia doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej w roku akademickim 2023/2024

Program kształcenia obowiązujący doktorantów przyjętych do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

 

 • WYZNACZENIE PROMOTORA

Wniosek o wyznaczenie Promotora/Promotorów

 • SPRAWOZDANIE ROCZNE

Formularz sprawozdania rocznego

Formularz sprawozdania rocznego – podsumowanie spotkania z recenzentami

Formularz oceny sprawozdania przez promotora

Formularz oceny sprawozdania przez recenzenta

 • INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

Formularz indywidualnego planu badawczego

Formularz oceny indywidualnego planu badawczego

 • OCENA ŚRÓDOKRESOWA

Formularz sprawozdania śródokresowego

Formularz oceny śródokresowej

 • WNIOSKI I PODANIA

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Biologii Molekularnej

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich dla doktorantów Szkoły Biologii Molekularnej

 • PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Informacje dotyczące przygotowania rozprawy doktorskiej

 • MINIGRANTY

Na podstawie Zarządzenie Dyrektora nr 15/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. ogłasza się konkurs na Minigranty badawcze dla doktorantów.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 stycznia 2023 r. Wnioski, równocześnie w dwu formatach:  Word oraz pdf (skan podpisanego formularza), należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres sbm@ibb.waw.pl umieszczając w tytule wiadomości: Minigrant_imię_nazwisko_wnioskodawcy.
Całkowity budżet konkursu 100 000 zł.

Regulamin minigrantów

Wzór wniosku

Wzór umowy

Wzór raportu końcowego

 • GRANTY KONFERENCYJNE I STAŻOWE

Zachęcamy wszystkich doktorantów realizujących swoje projekty w IBB PAN do udziału w konferencjach, warsztatach, kursach lub do odbycia stażu w laboratorium zewnętrznym.

Całkowity budżet stypendialny dostępny dla każdego doktoranta w trakcie jego kształcenia w Szkole Doktorskiej / SBM wynosi 12 000 zł.

 • Stypendia konferencyjne / warsztatowe / kursowe mogą zostać wykorzystane do opłacenia opłaty konferencyjnej, koszty podróży i zakwaterowania (zalecane są opcje budżetowe) oraz diet naliczanych zgodnie z obowiązującymi stawkami.
 • Grant przeznaczony na odbycie stażu może obejmować koszty podróży i zakwaterowania (zalecane są opcje budżetowe) oraz koszty diet naliczanych zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Wnioski należy przesłać przed rozpoczęciem konferencji/stażu do Działu Badań i Projektów Naukowych <sbm@ibb.waw.pl> w formie załącznika na odpowiednim formularzu.

Proszę pamiętać, że Dział Badań i Projektów Naukowych nie zajmuje się rezerwacją biletów na podróż ani rezerwacją noclegów. Wszystkimi tymi ustaleniami zajmuje się sam student lub sekretarka właściwego laboratorium. Bilety na przejazd należy nabyć za pośrednictwem biur podróży współpracujących z IBB PAN (aby uzyskać informacje prosimy kontaktować się z Działem Badań i Projektów Naukowych).

Sprawozdanie z grantu należy złożyć w Dziale Badań i Projektów Naukowych nie później niż dwa tygodnie po powrocie; sprawozdanie należy przygotować korzystając z odpowiedniego formularza.

 

Wszystkie faktury muszą zawierać następujące informacje:

nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

adres: Pawinskiego 5A, 02-106 Warszawa, Polska

NIP 526-10-39-742 (lub nr VAT: PL5261039742)

 

Regulamin grantów konferencyjnych i stażowych

Wniosek o grant konferencyjny/stażowy

Sprawozdanie z grantu konferencyjnego/stażowego

Wzór abstraktu