Rada Szkoły Doktorskiej

Zgodnie z par. 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN funkcjonuje Rada Szkoły Doktorskiej.

 

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 • dr hab. Anna Muszewska – Kierownik Szkoły Doktorskiej
 • prof. dr hab. Agnieszka Sirko – Zastępca Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN ds. naukowych
 • prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska
 • dr hab. Magdalena Kowalczyk
 • dr hab. Izabela Kern-Zdanowicz
 • dr hab. Joanna Kamińska
 • dr hab. Maria Magdalena Konarska, prof. IMol PAN  (IMol PAN)
 • dr Szymon Kubala

e-mail: sbm@ibb.waw.pl

Zadania Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. opracowanie strategii rozwoju Szkoły Doktorskiej;
 2. opiniowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Doktorantów, projektu programu kształcenia;
 3. opiniowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Samorządu Doktorantów, projektu Regulaminu i jego zmian;
 4. opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej przygotowanego przez Kierownika;
 5. podejmowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wnioskowany przez Doktoranta indywidualny program
  kształcenia;
 6. opracowanie zasad prowadzenia wewnętrznej ewaluacji Szkoły Doktorskiej, celem przygotowania do ewaluacji
  prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki;
 7. podejmowanie uchwały o powołaniu członków Doktoranckiego Zespołu Doradczego a także, na podstawie wniosku
  złożonego przez Doktoranta lub Promotora, o zmianie składu Zespołu;
 8. ustalenie wzoru pisemnego okresowego sprawozdania Doktoranta na podstawie projektu przedłożonego przez
  Kierownika;
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Ewaluacyjnej do śródokresowej oceny pracy Doktoranta w
  składzie trzech osób, w tym co najmniej jednej osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora
  w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudnionej poza Instytutem. Funkcję pozostałych
  dwóch członków Komisji Ewaluacyjnej mogą sprawować członkowie Doktoranckiego Zespołu Doradczego, z tym, że w
  skład Komisji Ewaluacyjnej nie mogą wchodzić Promotor ani Promotor pomocniczy;
 10. określenie zasad działania Komisji Ewaluacyjnej;
 11. opracowywanie zasad śródokresowej oceny pracy Doktoranta;
 12. rozpatrywanie odwołań Doktoranta od negatywnej oceny śródokresowej;
 13. występowanie do Dyrektora o odwołanie Kierownika;
 14. rozpatrywanie innych spraw związanych z kształceniem doktorantów i funkcjonowaniem Szkoły Doktorskiej
  przedstawionych przez członków Rady Naukowej, Dyrektora, Kierownika lub Radę Samorządu Doktorantów.