Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne w trybie obowiązującym od 1 października 2019 r.

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:

  • Dane wnioskodawcy
  • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
  • Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej.
  • Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznych nośnikach danych – w 2 egzemplarzach (preferowane nośniki danych „pendrive”).

Rada Doskonałości Naukowej
00 – 901 Warszawa
pl. Defilad 1 ( PKiN )
tel. 22 656 60 98
fax 22 656 63 28
e-mail: kancelaria@rdn.gov.pl