HR Excellence in Research

Zatrudnienie na stanowisku naukowym wymaga postępowania konkursowego. Przy wyborze kandydatów Instytut kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz zasadami Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji (OTM-R). Pod uwagę brana jest doskonałość w prowadzeniu badań naukowych, samodzielność naukowa, dorobek naukowy, mobilność, jak również doświadczenie zdobywane przez kandydatów w innych dyscyplinach naukowych. Do aplikowania zachęcamy wszystkich kompetentnych kandydatów, niezależnie od płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

W Instytucie rozpoczęto procedurę wdrażania Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R):

  • Zadeklarowano poprzez portal EURAXESS poparcie dla 40 zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
  • Powołano Grupę Roboczą ds. HRS4R (Zarządzenie numer 10/2024 Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 07.02.2024 w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. HRS4R).
  • Powołano Komitet Sterujący ds. HRS4R (Zarządzenie numer 9/2024 Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 07.02.2024 w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. HRS4R).
  • Przeprowadzono analizę braków oraz ustalono wstępny plan działania.