Bibliometria

Scopus – naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje o opublikowanych pracach naukowych, takich jak artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty.

Web of Science  –  pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Clarivate Analytics .

Impact factor  –  współczynnik wpływu czasopisma – to miara liczby cytowań przeciętnego artykułu w danym czasopiśmie w ciągu roku. Clarivate Analytics publikuje corocznie współczynniki wpływu czasopism w ramach Web of Science Journal Citation Reports.

Indeks Hirscha – wskaźnik charakteryzujący dorobek naukowca, wynosi h, gdy h publikacji danego autora było cytowanych przynajmniej h razy.

 

INFORMATORIUM

Dane badawcze – to dokumenty w formie cyfrowej, inne niż publikacje naukowe, które są wytwarzane w ramach działalności badawczo-naukowej i są wykorzystywane, jako dowody w procesie badawczym lub są konieczne do weryfikacji poprawności wyników badań – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
NCN ma plan zarządzania danymi badawczymi https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/plan-zarzadzania-danymi
Przykładowe repozytoria dla danych badawczych: https://zenodo.org/, https://repod.icm.edu.pl/
Dziedzinowa wyszukiwarka repozytoriów danych: https://www.re3data.org/

Więcej informacji na temat zarządzania danymi badawczymi – w tym materiały dotyczące przygotowania planu zarządzania danymi badawczymi oraz informacje o różnych repozytoriach danych – można znaleźć na stronie https://ibb.edu.pl/dane-badawcze/ . Indywidualnego wsparcia w zakresie zarządzania danymi badawczymi udziela dr Marta Hoffman-Sommer, kontakt: rdm@ibb.waw.pl.

Licencje prawne CC – zestaw wzorców umów licencyjnych, na podstawie których autor udostępnia, pod określonymi warunkami, swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi.

Open Access – oznaczenia poszczególnych typów artykułów opisanych poniżej można sprawdzić w bazie Web of Science (wyszukiwanie przy użyciu filtra Open Access).

  • Gold – zidentyfikowane jako posiadające licencję Creative Commons (CC) .
  • Gold Hybrid – zidentyfikowany jako posiadający licencję Creative Commons (CC), ale nie znajduje się w czasopismach oznaczonych jako Gold.
  • Bezpłatnie do czytania (Free to read, Bronze) – są to artykuły dostępne bezpłatnie lub publicznie dostępne w witrynie wydawcy.
  • Green Published -ostateczne publikowane wersje artykułów umieszczonych w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym.
  • Green Accepted -zaakceptowane manuskrypty, które zostały zrecenzowane w wersji ostatecznej, ale mogły nie zostać poddane redakcji lub składowi przez wydawcę.
  • Green Submited – oryginalne rękopisy przesłane do publikacji, ale nie podlegały procesowi recenzowania.

THE DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS – DOAJ – baza danych indeksująca recenzowane czasopisma naukowe, wydawane w wolnym dostępie.

Programy Publikowania Otwartego – informacje dla autorów korespondencyjnych o możliwości pokrycia kosztów opublikowania artykułu w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (w IBB PAN dotyczy wydawnictw : Elsevier, Springer, OUP, ACS).

SherpaRomeo – internetowy serwis, który gromadzi i analizuje zasady otwartego dostępu stosowane przez wydawców z całego świata, a także zawiera podsumowania dotyczące praw autorskich wydawców i zasad archiwizacji w odniesieniu do poszczególnych czasopism.

Baza Wiedzy Otwarta Nauka – portal dotyczący szeroko pojętej tematyki Otwartej Nauki

BioRxiv – bezpłatne internetowe archiwum i serwis dystrybucyjny dla niepublikowanych preprintów z dziedziny biologii

ResearchGate – międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin.

Publons – witryna internetowa, która zapewnia naukowcom bezpłatną usługę śledzenia, weryfikowania i prezentowania swoich recenzji naukowych oraz wkładu redakcyjnego do czasopism naukowych.

Journal Checker Tool – narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki Otwartego Dostępu Narodowego Centrum Nauki.

Identifikatory autorów  i instrukcje – opis typów unikalnych kodów służących do jednoznacznej identyfikacji autorów i ich publikacji (ORCID, ResearcherID, ScopusID, PBN).

PBN – baza utworzona  przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Autorzy mogą rejestrować swoją bibliografię. Możliwość przesyłania publikacji z i do ORCID.

ORCID – Open Researcher and Contributor ID. Daje jednoznaczną rozpoznawalność i identyfikację naukowca i jego dorobku dla wydawców i agencji finansujących badania.

RESEARCHER ID Web of Science – identyfikuje publikacje danego autora wyłącznie w ramach bazy Web of Science. Wszystkie nowo publikowane prace należy samodzielnie dodawać z bazy do swojego profilu. Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich swoich publikacji umożliwia automatyczny dostęp do liczby cytowań publikacji i indeksu Hirscha. Możliwe jest połączenie z ORCID. Zalogowanie do Web of Science daje dostęp do bazy bibliometrycznej InCites (to narzędzie, dzięki któremu autor może zdefiniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego a także nawiązać współpracę z naukowcami innych uczelni czy wybrać odpowiednie źródło do publikacji wyników swoich badań) oraz Publons (platforma umożliwiająca naukowcom udostępnianie, omawianie i uznawanie recenzji) i Endnote, który służy do sporządzania bibliografii na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.

SCOPUS  Autor ID – identyfikator tworzony automatycznie dla każdego naukowca. Służy do identyfikacji danego autora wyłącznie w ramach bazy Scopus – Elsevier. Gdy brakuje jakiejś publikacji, należy kliknąć „Search for missing documents” i po wyszukiwaniu w bazie dołączyć ją do profilu. Identyfikuje publikacje danego autora wyłącznie w ramach bazy Scopus. Zarejestrowanie się w bazie Scopus daje dostęp do narzędzia analitycznego SciVal do obserwowania skuteczności badań naukowych w 230 krajach.