Polityka antydyskryminacyjna

Zasada niedyskryminacji przestrzegana jest na każdym etapie relacji z pracownikiem – od momentu upublicznienia ogłoszenia o pracę, poprzez nawiązanie stosunku pracy, przez okres jego trwania, aż do momentu rozwiązania. Kandydaci i pracownicy traktowani są równo i w odpowiedni sposób na każdym etapie, bez wyjątku. Istotnymi elementami polityki antydyskryminacyjnej Instytutu są:

  • Przestrzeganie i monitorowanie zasad równości, w tym zasad równości płci

Plan_równości_IBB_PAN_2022-2024

Raport z monitorowania danych dotyczących równości płci w IBB PAN, stan na dzień 30 czerwca 2023

Dokumenty UNESCO dotyczące równości płci:

The gender gap in science: status and trends, February 2024

UNESCO Call to Action: Closing the gender gap in science

  • Powołanie Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

Zarządzenie numer 11/2024 Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 07.02.2024 w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji