Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej na rok akademicki 2021/2022.

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

 • Selekcji kandydatów dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów.
 • Ustnego egzaminu z języka angielskiego.
 • Rozmowy rekrutacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba która:

 • Uzyskała tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny na polskiej lub zagranicznej uczelni w dziedzinie: nauk ścisłych, przyrodniczych lub medycznych.
 • Pomyślnie przeszła postępowanie rekrutacyjne.

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.
 • Życiorys naukowy zawierający informacje o udziale kandydata w projektach naukowych, pracy w kołach naukowych, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych
  aktywnościach związanych z działalnością naukową.
 • Wykaz ukończonych kursów uniwersyteckich wraz z ocenami.
 • Opinię kierownika pracy naukowej lub dyplomowej.
 • List motywacyjny.
 • Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub oświadczenie kandydata o przewidywanym zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra lub innego równorzędnego. Studenci nie posiadający jeszcze dyplomu magistra (lub równorzędnego) mogą wziąć udział w procesie rekrutacji i dostarczyć dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu w terminie do 30 września 2021.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym (on-line). Dokumenty i egzamin przedmiotowy można zdawać w języku polskim lub angielskim – wybór języka nie wpływa na ocenę końcową ani na decyzję o przyjęciu. Dokumenty należy składać do 10 czerwca 2021 r. drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Egzamin odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2021 r. W momencie przystępowania do egzaminu nie jest wymagane posiadanie tytułu mgr lub innego równorzędnego. Uzyskanie tytułu jest niezbędne przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej (1 października 2021). Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji. Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl

PROPONOWANE PROJEKTY BADAWCZE

Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej będzie mógł realizować jeden z poniższych projektów badawczych. W podaniu o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prosimy wskazać trzy preferowane projekty. Zachęcamy do kontaktu z promotorami proponowanych projektów doktorskich i zapoznania się z profilami badawczymi Pracowni, w których będą prowadzone badania.

Establishment of partition of Aβ peptides related to Alzheimer’s disease between the water and phospholipid phases and search for molecules modifying this partition. Supervisor: Prof. dr hab. Wojciech Bal, (email: wbal@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Chemical Biology of Metal Ions

Phylogeography and genetic diversity of the Antarctic species Branchinecta gaini (Branchiopoda: Anostraca). Supervisor: Dr hab. Robert Bialik, (email: rbialik@ibb.waw.pl), Research Unit: Department of Antarctic Biology

Repair of ethenoadducts to DNA and RNA bases by human AlkB family dioxygenases – substrate specificity, thermodynamics and molecular mechanism of action. Supervisor: Dr hab. Agnieszka Maciejewska, (email: agniesza@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Molecular Basis of Biological Activity

Comprehensive study of the role of Rysto, a TIR-NB-LRR class receptor in plant innate immunity. Supervisor: Prof. dr hab. Jacek Hennig, (email: jacekh@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Plant Pathogenesis

Nondomain proteins encoded by fungal genomes. Supervisor: Dr hab. Anna Muszewska, (email: musze@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Environmental and Evolutionary Systems Biology

Characterization of the plant LSU family of small coiled coil proteins. Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko, (email: asirko@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Plant Protein Homeostasis

The role of alternative EF-G’s in translation regulation during antibiotic biosynthesis in Myxococcus xanthus. Supervisor: Dr hab. Agata Starosta, (email: agata.starosta@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Translatomics

The role of HopAG1 effector in virulence of plant pathogenic bacteria.  Supervisor: Dr hab. Magdalena Krzymowska, (email: krzyma@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Plant and Microbial Biology

New aspects of negative regulation of RNA polymerase III in yeast Saccharomyces cerevisiae. Supervisor: Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta (email: magda@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of tRNA Transcription

Creating a benchmark and comparing the performance (correctness, number of detected LCR pairs) of LCR comparison methods.  Supervisor: Dr hab. Marcin Grynberg, (email: greenb@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions

Intracellular mechanisms of innate immunity.  Supervisor: Dr hab. Roman Szczesny, Dr Michał Wandel (email: rszczesny@ibb.waw.pl, mwandel@ibb.waw.pl), Research Unit:  Laboratory of Intracellular Immunity

Molecular mechanisms linking RNA polymerase III mutations to Hypomyelinating leukodystrophy.  Supervisor: Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta, Dr Tomasz W. Turowski (email: magda@ibb.waw.pl, tomasz.turowski@ibb.waw.pl), Research Unit: Laboratory of Transcription Mechanisms

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami prowadzonymi w Instytucie. Nasi naukowcy prowadzą innowacyjne, przełomowe badania, których wyniki są publikowane w prestiżowych czasopismach o światowej renomie. W naszych badaniach wykorzystujemy różne organizmy modelowe, takie jak bakterie, grzyby, rośliny i zwierzęta oraz wykorzystujemy szeroką gamę nowoczesnych metod biochemicznych, biofizycznych, bioinformatycznych, genetycznych i molekularnych. Ponadto, nasz Instytut zarządza Polską Stacją Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego, która znajduje się na Wyspie Króla Jerzego, u wybrzeży Antarktydy. Jakość i oryginalność prowadzonych przez nas badań jest doceniana zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki czemu nasi naukowcy wielokrotnie otrzymali prestiżowe nagrody.

 

OPIS EGZAMINU

 • Etap pierwszy

Członkowie Komisji oceniają dotychczasowe osiągniecia kandydatów oraz ich wyniki w nauce na podstawie złożonych dokumentów. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie nie więcej niż 30 osób, które uzyskały najlepszą ocenę, nie mniejszą jednak niż 60% maksymalnej liczby punktów. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów są informowani o ich terminie przynajmniej na 7 dni przed ich datą.

 • Etap drugi

Egzamin z języka angielskiego. Egzamin odbywa się z użyciem komunikatora; polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z tekstem popularno-naukowym przesłanym przynajmniej na 7 dni przed datą egzaminu.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do trzeciego etapu jest uzyskanie co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów.

 • Etap trzeci

Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną odbywa się z użyciem komunikatora audiowizualnego (ZOOM). W czasie rozmowy kandydat prezentuje wyniki pracy naukowej (pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, jeśli kandydat już gdzieś pracował). Prezentacja może trwać nie dłużej niż 10 minut. Zalecane jest przygotowanie odpowiednich przeźroczy np. przy uzyciu programu PowerPoint. Po prezentacji kandydatowi zadawane są pytania związane z przedstawioną tematyką oraz 4 pytania, do wyboru spośród 16, sprawdzające wiedzę z wybranego przez kandydata obszaru lub obszarów: (i) biologia molekularna i biochemia, (ii) chemia biologiczna, (iii) biofizyka molekularna, (iv) bioinformatyka. Rozmowa może odbyć się w języku angielskim lub polskim (do wyboru przez kandydata) – wybór języka nie wpływa na ocenę końcową ani na decyzję o przyjęciu.

Ocenę końcową kandydata stanowią punkty uzyskane w trakcie trzeciego etapu. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku.

Powiązane dokumenty:

Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej