Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej na rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja odbywa się według zasad i warunków określonych uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 14 grudnia 2021 r.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

 • Selekcji kandydatów dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów.
 • Rozmowy rekrutacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie dokumentów opisanych w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi doktorskiemu. Dokumenty połączone w jeden plik formatu pdf należy składać drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl (w tytule wiadomości e-mail należy umieścić odpowiedni „Procedure no. DSMBBC/2022/….” oraz imię i nazwisko kandydata) lub przesłać w wersji papierowej na adres wskazany w pełnym ogłoszeniu.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowe pytania związane z procedurą rekrutacji prosimy kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji.

 


TRWAJĄCE NABORY

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym z aktualnie trwających naborów. Szczegółowe informacje na temat danego programu doktorskiego, w tym planowanych badań oraz wymagań i warunków naboru zostały przedstawione w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi.

Zachęcamy do kontaktu z promotorami proponowanych programów doktorskich aby dowiedzieć się więcej o planowanych badaniach oraz do zapoznania się z profilami badawczymi Pracowni/Zakładów, w których będą prowadzone badania.

 • Numer programu: DSMBBC/2022/25
  Tytuł: Wyjaśnienie molekularnych mechanizmów regulacji kiełkowania i wtórnego spoczynku nasion Arabidopsis thaliana przez czynnik transkrypcyjny ATAF1 w ścieżkach zależnych od kinaz SnRK2.
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Fosforylacji Białek Roślinnych IBB PAN
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 30 stycznia 2023 r.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 lutego 2023 r.
  Pełne ogłoszenie DSMBBC/2022/25
 • Numer programu: DSMBBC/2022/26
  Tytuł: Analiza procesu ewolucji starzenia
  Jednostka organizacyjna: Zakład Bioinformatyki
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 25 stycznia 2023 r.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 lutego 2023 r.
  Pełne ogłoszenie DSMBBC/2022/26
 • Numer programu: DSMBBC/2022/27
  Tytuł: Wpływ inaktywacji ATPazy BRM na organo-specyficzną kontrolę alternatywnej transkrypcji zależną od małych ATPaz, MINU1 i MINU2
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Regulacji Ekspresji Genów
  Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 03 lutego 2023 r.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 lutego 2023 r.
  Pełne ogłoszenie DSMBBC/2022/27

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ


WYNIKI ZAKOŃCZONYCH NABORÓW

 • Numer programu: DSMBBC/2022/01
  Tytuł: Wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu kompleksu helikazy-polimerazy DNA w drożdżach oraz ludzkich liniach komórkowych
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Replikacji DNA i Stabilności Genomu
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/02
  Tytuł: Użycie modelu komórek ludzkich do testowania potencjalnych leków do leczenia pląsawicy z akantocytozą – rzadkiej choroby neurodegeneracyjnej
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej Drożdży
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/03
  Tytuł: Analiza procesu ewolucji starzenia
  Jednostka organizacyjna: Zakład Bioinformatyki
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/04
  Tytuł: Biochemiczna i funkcjonalna analiza nowych jądrowych interaktorów ludzkiego białka WDR61
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Dojrzewania i Degradacji RNA
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/05
  Tytuł: Białka niedomenowe i dalekie homologi kodowane w genomach grzybów
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Bioinformatyki Grzybów
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/06
  Tytuł: Regulacja aktywności cis-prenylotransferaz – czynniki i mechanizmy
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Biochemii Lipidów
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/08
  Tytuł: Postranskrypcyjna modyfikacja puli mRNA w nasionach
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Biologii Molekularnej Nasion
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 lipca 2022 r.
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/09
  Tytuł: Wpływ bakterii z rodzaju Lactococcus i Leuconostoc na wzmacnianie bariery jelitowej ‐ od identyfikacji potencjalnie probiotycznych szczepów i czynników warunkujących powinowactwo do mucyn po ocenę in vivo ich właściwości chroniących śluzówkę
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Biotechnologii Bakterii Mlekowych
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/10
  Tytuł: Funkcja regulatorowa sekwencji tRNA‐podobnej w genie kodującym Maf1 ‐ generalny represor transkrypcji tRNA
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Transkrypcji tRNA
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/11
  Tytuł: Podstawy toksyczności nanosrebra – mechanizm rozpuszczania nanocząstek, kompleksy z glutationem i zaburzanie białek cynkowych
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/12
  Tytuł: Wewnątrzkomórkowe mechanizmy odporności wrodzonej
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Odporności Wewnątrzkomórkowej
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 lipca 2022 r.
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/13
  Tytuł: Bakteriofagi gronkowcowe o potencjale terapeutycznym: analiza funkcjonalna genów kodujących funkcje dodatkowe i antyrestrykcyjne
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Biologii Bakteriofagów
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/14
  Tytuł: Rola selektywnej autofagii w kontroli aktywności czynników transkrypcyjnych regulowanych przez ABA u Arabidopsis
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Homeostazy Białek Roślinnych
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 lipca 2022 r.
  Wynik
 • Numer programu: DSMBBC/2022/15
  Tytuł: Wpływ inaktywacji ATPazy BRM na organo-specyficzną kontrolę alternatywnej transkrypcji zależną od małych ATPaz, MINU1 i MINU2
  Jednostka organizacyjna: Pracownia Regulacji Ekspresji Genów
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 września 2022 r.
  Wynik