Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej na rok akademicki 2023/2024. Rekrutacja odbywa się według zasad i warunków określonych uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej IBB PAN od roku akademickiego 2023/2024.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

  • Selekcji kandydatów dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów.
  • Rozmowy rekrutacyjnej z Komisją Rekrutacyjną.

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie dokumentów opisanych w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi doktorskiemu. Dokumenty połączone w jeden plik formatu pdf należy składać drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl (w tytule wiadomości e-mail należy umieścić odpowiedni nr: „Procedure no. DSMBBC/2024/….” oraz imię i nazwisko kandydata) lub przesłać w wersji papierowej na adres wskazany w pełnym ogłoszeniu.

Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Dodatkowe pytania związane z procedurą rekrutacji prosimy kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl. Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji.

 


TRWAJĄCE NABORY

Kandydat może wziąć udział tylko w jednym z aktualnie trwających naborów. Szczegółowe informacje na temat danego programu doktorskiego, w tym planowanych badań oraz wymagań i warunków naboru zostały przedstawione w pełnym ogłoszeniu dedykowanemu danemu programowi.

Zachęcamy do kontaktu z promotorami proponowanych programów doktorskich aby dowiedzieć się więcej o planowanych badaniach oraz do zapoznania się z profilami badawczymi Pracowni/Zakładów, w których będą prowadzone badania.

 

Numer programu: DSMBBC/2024/1
Tytuł: Bet-hedging u roślin – wielopoziomowa analiza zmienności spoczynku nasion
Jednostka organizacyjna: Laboratorium Biologii Molekularnej Nasion
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 14.06.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.08.2024
Pełne ogłoszenie:  DSMBBC/2024/01

 

Numer programu: DSMBBC/2024/2
Tytuł: Kontrola spoczynku nasion przez wirusy
Jednostka organizacyjna: Laboratorium Biologii Molekularnej Nasion
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 14.06.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.08.2024
Pełne ogłoszenie:  DSMBBC/2024/02

 

Numer programu: DSMBBC/2024/3
Tytuł: Badanie mechanizmu remobilizacji i translokacji siarki w roślinach Arabidopsis  thaliana
Jednostka organizacyjna: Laboratorium Homeostazy Białek Roślinnych
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 30.06.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2024
Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2024/03

 

Numer programu: DSMBBC/2024/4
Tytuł: Ewolucja długowieczności
Jednostka organizacyjna: Zakład Bioinformatyki
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 01.07.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2024
Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2024/04

 

Numer programu: DSMBBC/2024/5
Tytuł: Określenie struktury i funkcji receptorów odpornościowych Ny-1 oraz Ny-2 przeciwko wirusowi Y ziemniaka
Jednostka organizacyjna: Pracownia Patogenezy Roślin 
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 16.06.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.07.2024
Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2024/05

 

Numer programu: DSMBBC/2024/06
Tytuł: Kinetyka wiązania i redoks kompleksów Cu(II) i Cu(I) istotnych dla działania mózgu
Jednostka organizacyjna: Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali 
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 30.06.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2024
Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2024/06

 

Numer programu: DSMBBC/2024/07
Tytuł: Rola RNF2 w regulacji i funkcji ludzkiej polimerazy iota
Jednostka organizacyjna: Pracownia Mutagenezy i Tolerancji Uszkodzeń DNA
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 07.07.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.08.2024
Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2024/07

 

Numer programu: DSMBBC/2024/08
Tytuł: Mechanizmy regulacji aktywności ludzkiej kinazy białkowej CK2
Jednostka organizacyjna: Pracownia Molekularnych Podstaw Aktywności Biologicznej
Termin zakończenia przyjmowania dokumentów: 07.07.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.08.2024
Pełne ogłoszenie: DSMBBC/2024/08

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ


WYNIKI ZAKOŃCZONYCH NABORÓW: