Rada Naukowa

Rada Naukowa sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, kształceniem osób rozpoczynających karierę naukową oraz rozwojem kadry naukowej placówki, współdziała w tym zakresie z Dyrektorem Instytutu.

Do podstawowych zadań Rady należy czuwanie nad poziomem pracy naukowo-badawczej w Instytucie. W tym celu Rada m.in:

  • Określa profil badawczy Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki.
  • Przyjmuje programy badań, programy współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz programy działalności wydawniczej.
  • Ocenia i zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu.
  • Przeprowadza okresowe oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu.
  • Przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne w ramach posiadanych uprawnień.
  • Ocenia programy studiów doktoranckich.
  • Zgłasza kandydatury do nagród naukowych.
  • Podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii i statucie Instytutu, wynikające z obowiązujących przepisów, poleceń władz Akademii oraz wniesione pod obrady przez członków Rady oraz Dyrektora Instytutu.

Członkowie Rady działają w interesie Instytutu i dbają o jego dobre imię.

 

Sekretariat Rady Naukowej:

Katarzyna Jagiełło-Wilgat
Anna Płochocka-Youssef

e-mail: radanaukowa@ibb.waw.pl
Tel.: 22 592 2161