Biblioteka

Biblioteka zapewnia dostęp do literatury naukowej przede wszystkim w formie czasopism i książek on-line. Dokumentuje dorobek naukowy pracowników, doktorantów i studentów IBB PAN. Koordynuje umieszczanie wersji cyfrowych artykułów w repozytorium instytutowym i prowadzi cyfrowy katalog biblioteczny Horizon.

Na potrzeby ewaluacji biblioteka wprowadza dane o publikacjach do bazy Polskiej Bibliografii Naukowej, ponadto, wykonuje analizy bibliometryczne. Prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną, tj. sprowadza niedostępne artykuły z innych bibliotek i wysyła publikacje ze zbiorów własnych innym instytucjom. Prowadzi i udostępnia wyszukiwarkę publikacji, prac doktorskich i dyplomowych naszych studentów i pracowników – z ich wykazem można zapoznać się używając przeglądarki dorobku IBB.

Biblioteka działa od 1954, jej patronem jest założyciel Instytutu – prof. Józef Heller. Profil księgozbioru to literatura z dziedziny biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genetyki, biotechnologii, bioinformatyki i dziedzin pokrewnych. Pracownicy biblioteki wspierają naukowców w dostępie do wiedzy oraz upowszechnianiu ich wyników badań.

Nasze księgozbiory są otwarte dla osób spoza Instytutu. Materiały drukowane wypożyczane są na podstawie tradycyjnego rewersu, po założeniu konta czytelnika.

Kontakt
e-mail: bibl@ibb.waw.pl
Tel.:  +48 22 592 11 01

Godziny pracy
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

Lokalizacja
Parter, blok A, pokoje nr 2-5 (biuro i czytelnia)
Poziom -1, blok A, magazyn biblioteki (wejście przez czytelnię)

 


Zbiory cyfrowe
W ramach licencji krajowych mamy dostęp do czasopism i książek wydawnictw Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science, oraz baz do analiz bibliometrycznych Scopus, SciVal, Web of Science, InCites i JCR. Subskrybujemy dostęp online do zasobów w konsorcjach Oxford, Nature Publishing Group, American Chemical Society oraz bazy Reaxys. Ponadto, posiadamy dostęp online do unikatowych czasopism zagranicznych niedostępnych w powyższych kolekcjach.

Dzięki Wirtualnej Bibliotece Nauki mamy dostęp do kolekcji książek elektronicznych oraz na stronie Web of Science do EndNote Web – narzędzia do projektowania bibliografii.

Dostęp do ponad sześćdziesięciu tysięcy tytułów elektronicznych zasobów jest możliwy ze wszystkich stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Instytutu, w tym przez Open VPN. Rejestracji i pierwszego logowania w bazach bibliometrycznych należy dokonać z komputerów IBB, aby możliwe było korzystanie z baz przy użyciu innych urządzeń.

 


Zbiory drukowane
Gromadzone, opracowywane i udostępniane zbiory drukowane obejmują ponad 70600 woluminów. Większa część czasopism archiwalnych znajduje się w magazynie w Dziekanowie Leśnym. Artykuły i opracowania niedostępne on-line skanujemy po złożeniu zamówienia. Cały zasób książek (6300 vol. w magazynie przy ul. Pawińskiego) i czasopism (349 tytułów, ponad 64300 vol.) wprowadzony jest do katalogu bibliotecznego Horizon, dzięki temu można zapoznać się z naszym katalogiem.

Zbiory specjalne, tj. rozprawy habilitacyjne, doktorskie i prace magisterskie są  dostępne w głównej siedzibie przy ul. Pawińskiego. Ich wykaz obejmujący ponad 1400 pozycji  znajduje się w przeglądarce dorobku IBB.

 


Repozytorium IBB PAN
W 2010 roku Instytut przyjął jako pierwsza instytucja w Polsce mandat Open Access uruchamiając Repozytorium IBB PAN. Dotychczas w Repozytorium zgromadzono ponad 1200 plików z publikacjami pracowników, doktorantów i magistrantów Instytutu. W ten sposób wsparliśmy wieloletnie wysiłki międzynarodowej społeczności naukowej o zwiększenie powszechnego dostępu do wyników prac naukowych finansowanych ze środków publicznych.

 


Wyposażenie
Do dyspozycji użytkowników jest czytelnia z siecią bezprzewodową oraz wolny dostęp do zbiorów w czytelni i w magazynie. Do samodzielnego użytku są: kserokopiarka (czarno-biała, format A4, A3), skaner Microtek A4, drukarka czarno-biała, bindownica, termobindownica, gilotyna introligatorska i niszczarka dokumentów.

 


Informacje dla pracowników i studentów IBB PAN

  • Prosimy o zgłaszanie na bieżąco publikacji ukazujących się z afiliacją IBB oraz abstraktów z konferencji na adres bibl@ibb.waw.pl. Informacje o tych publikacjach prosimy również umieszczać w widoku publicznym na indywidualnym koncie ORCID. W swoich kontach ORCID prosimy o stosowanie ujednoliconej afiliacji: Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences.
  • Prace swojego autorstwa ze statutem dostępu otwartego (Open Access) prosimy umieszczać w Repozytorium IBB PAN.
  • Doktoranci IBB mogą bezpłatnie wydrukować i oprawić pracę doktorską w bibliotece po uprzednim dostarczeniu pliku dysertacji. Kontakt na adres bibl@ibb.waw.pl. Jeden egzemplarz pozostaje w zbiorach biblioteki. Prace, które z przyczyn technicznych nie mogą być oprawione w Bibliotece, należy oprawić na własny koszt, poza IBB PAN.
  • Prace magisterskie wykonywane w pracowniach IBB PAN powinny być dostarczane z informacją o dacie obrony.
  • Zachęcamy do prowadzenia indywidualnego profilu autora w Polskiej Bibliografii Naukowej, m.in. poprzez potwierdzanie swojego autorstwa publikacji już wprowadzonych w części repozytoryjnej.

Obustronne udostępnianie wiedzy o afiliowanym dorobku naukowym pracowników, doktorantów i studentów przyczynia się do promocji badań naukowych prowadzonych w naszym Instytucie.