Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5a (02-106 Warszawa), wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 22 592 21 45 oraz adresem e-mail secretariate@ibb.waw.pl.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@ibb.waw.pl.
 4. Korzystanie ze strony internetowej Administratora jak również kontakt z nim powoduje przetwarzanie danych osobowych

 

§2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“).
 2. Każda osoba przetwarzająca dane osobowe w imieniu Administratora jest zobowiązana do kierowania się zasadami legalności, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji, adekwatności, czasowości, prawidłowości, a także postępować zgodnie z zasadą bezpieczeństwa oraz rozliczalności.
 3. Dane osobowe przetwarza się:
  1. zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności);
  2. w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności);
  3. w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości);
  4. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu);
  5. w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
  6. przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości);
  7. przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);
  8. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).
 4. Administrator gwarantuje, że określone decyzje odnoszące się do procesów przetwarzania danych osobowych zostały przeanalizowane z punktu widzenia zgodności z ogólnymi zasadami przetwarzania danych, a przede wszystkim, że są z nimi zgodne.

 

§3
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, niezbędne do realizacji celów wskazanych w §4 Polityki, w tym szczególności:
 2. dane, które Państwo podaliście przy oznaczeniu swojej osoby (imię i nazwisko albo inna abstrakcyjna nazwa);
 3. adres e-mail;
 4. dane podane w wiadomościach e-mail;
 5. inne dane, które mogą zostać zakwalifikowane jako dane osobowe, automatycznie przekazywane Administratorowi, w tym w szczególności, adres IP typ urządzenia służącego do komunikacji, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, ustawienia językowe, daty i pory łączenia połączenia z witryną Administratora.
 6. Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach o kreślonych niniejszą polityką.

 

§3
CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe celu:
 2. umożliwienia prezentacji treści witryny Administratora oraz umożliwienia komunikacji z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem);
 3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem);
 4. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w witrynie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – art. 6 ust. 1 lit a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej – w odniesieniu do lit a) powyżej przez okres istnienia zgody lub trwałości cookies (okres niezbędny do spełnienia świadczenia wyrażonego w zapytaniu), o odniesieniu lit. b) powyżej przez okres dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia, w odniesieniu do lit. c) powyżej przez okres istnienia konta.

 

§5
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli ma to miejsce – do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administratora może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – z uwzględnieniem celu przetwarzania przysługuje Państwu prawo do niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) – prawo żądania do niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych. W tej sytuacji Administrator ma obowiązek usunąć Państwa dane osobowe pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – pod pewnymi warunkami (art. 21 RODO) – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, przetwarzane przez Administratora oraz do przesłania ich innemu podmiotowi. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 20 RODO) – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

§6
COOKIES

 1. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowej Administratora. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Administrator (Operator) jest jednocześnie podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym plików cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 6. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 7. możliwości logowania do strony internetowej;
 8. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 9. Strona internetowa stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 10. Możecie Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 11. Administrator informuje, że zmiany ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 12. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty uprawnione na mocy przepisu prawnego.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dokonywane przez Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:

Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna w projektach naukowych
Klauzula informacyjna dla Rady Naukowej
Klauzula informacyjna dla promotora
Klauzula informacyjna dla recenzenta
Klauzula informacyjna do rekrutacji na członka Rady Naukowej
Klauzula informacyjna do rekrutacji
Klauzula informacyjna do rekrutacji na studia doktorskie
Klauzula informacyjna dla umów