Badania

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk jest jednym z wiodących instytutów naukowych w Polsce, będącym także rozpoznawalnym na świecie. Prowadzimy badania podstawowe aby odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące świata ożywionego. Jednocześnie, wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności budujemy przyszłą kadrę naukowo-badawczą poprzez kształcenie młodych doktorów i doktorantów.

Badania prowadzone w Instytucie obejmują nauki biologiczne oraz nauki chemiczne. Ponad 30 niezależnych pracowni naukowych prowadzi badania nad wirusami, bakteriami, grzybami niższymi, roślinami, komórkami ssaków oraz mechanizmami chorób człowieka. Praca naukowców w IBB PAN wspierana jest przez szereg nowoczesnych pracowni usługowo-badawczych oraz serwisów wspomagających.

Stosujemy najnowsze metody badawcze, w tym wiele metod wysokoprzepustowych w oparciu o posiadane przez nas platformy (sekwencjonowanie NGS, proteomika, przeszukania typu „loss-of-function” na skalę genomową, przeszukania bibliotek związków aktywnych biologicznie). Wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w medycynie, rolnictwie oraz  przemyśle, a wiele uzyskanych wyników zostało objętych ochroną patentową.

W szczególności w naszym Instytucie:

 • Badamy zmiany ewolucyjne w aspekcie genomiki strukturalnej, funkcjonalnej i porównawczej.
 • Prowadzimy analizy metagenomiczne, metatranskryptomiczne w celu poznania mikrobiomów środowiskowych i identyfikacji mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym.
 • Prowadzimy badania z biologii systemów oraz poznajemy zależności warunkujące funkcjonowanie ekosystemu Antarktyki.
 • Poznajemy mechanizmy regulacji ekspresji genów działające na różnych poziomach: transkrypcyjnym, translacyjnym i epigenetycznym.
 • Badamy metabolizm, modyfikacje i funkcje komórkowe RNA, także niekodującego.
 • Poznajemy mechanizmy warunkujące replikację i stabilność genomów.
 • Ustalamy strukturę i funkcję białek oraz rolę ich modyfikacji potranslacyjnych. Badamy oddziaływania białko-ligand w celu wprowadzenia racjonalnej metodyki poszukiwania specyficznych inhibitorów jako potencjalnych leków.
 • Badamy znaczenie metali w procesach biologicznych oraz syntetyzujemy nowe związki o potencjalne aplikacyjnym.
 • Prowadzimy badania nad molekularnymi podstawami odpowiedzi roślin na patogeny i stresy abiotyczne.
 • Badamy biosyntezę i funkcję metabolitów ważnych dla funkcjonowania komórek.
 • Badamy procesy ważne w rozwoju chorób człowieka, w tym nowotworów, rzadkich chorób genetycznych, mukowiscydozy czy COVID-19. Poznajemy mechanizmy wirulencji i lekooporności bakterii. Poszukujemy i analizujemy bakteriofagi o potencjale terapeutycznym.