Doktoraty

Doktoraty

W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora odbywa się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym  na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 30 stycznia 2024 r. (uchwała nr 9/2024).

Tryb I – tryb dotyczy osób, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej.

Tryb II – tryb dotyczy osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora eksternistycznie.

Tryb III – tryb dotyczący osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym nie otwarto przewodu doktorskiego przed 30 kwietnia 2019 r. – osoby te ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tryb IV – tryb dotyczący osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym otwarto przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. – osoby te ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora na podstawie ustawy z dnia z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN publiczne obrony rozprawy doktorskiej odbywają się we wtorki oraz w czwartki (godz. 11:00 lub 13:30). Rezerwacja terminu publicznej obrony może nastąpić po złożeniu kompletnej rozprawy doktorskiej wraz z załącznikami. Uzgodnienie terminu obrony musi nastąpić w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami, informacje o dostępnych datach można uzyskać w Sekretariacie Rady Naukowej.

Wzory dokumentów

Informacje dotyczące doktorantów Szkoły Doktorskiej (tryb I)

Doktorant I roku w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej składa do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej wniosek o powołanie promotora/promotorów, wskazując dyscyplinę nauki, w ramach której przygotowana zostanie rozprawa doktorska, oraz osoby proponowane. Rada Naukowa nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia Doktoranta wyznacza Promotora lub Promotorów.

Kandydat, który ukończył kształcenie w szkole doktorskiej, uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. W tym przypadku potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest zaświadczenie ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej podpisane przez kierownika szkoły doktorskiej lub jego zastępcę.

Po zakończeniu kształcenia (napisaniu rozprawy doktorskiej), kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów. Komisja ds. Doktoratów po rozpatrzeniu formalnym wniosku kandydata, przekazuje wniosek Radzie Naukowej, która może wydać postanowienie o akceptacji bądź odmowie wszczęcia postępowania.

Komisja ds. Doktoratów proponuje Radzie Naukowej co najmniej trzy kandydatury na recenzentów rozprawy. Kandydatury recenzentów zgłaszane są na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Naukowej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać ankietę informacyjną o dorobku kandydata na recenzenta.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Doktoratów. W części niejawnej posiedzenia biorą udział członkowie Komisji ds. Doktoratów i z głosem doradczym recenzenci rozprawy.

Nadanie stopnia następuje na posiedzeniu Rady Naukowej IBB PAN. Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora podejmowana jest na podstawie wniosku Komisji ds. Doktoratów. Recenzenci, promotor lub promotorzy rozprawy oraz promotor pomocniczy, będący członkami Rady Naukowej, są wyłączeni z udziału w głosowaniu.

Informacje dotyczące osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (tryb II)

Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do Przewodniczącego Rady Naukowej wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.

Procedurę wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora rozpoczyna złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów przez kandydata.

Kandydat, który ukończył kształcenie w szkole doktorskiej, uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK potwierdza zaświadczenie ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej podpisane przez kierownika szkoły doktorskiej lub jego zastępcę.

Kandydat, który nie ukończył szkoły doktorskiej (oraz nie ma potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK) powinien złożyć wniosek do Rady Szkoły Doktorskiej z prośbą o przeprowadzenie procedury weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

Kandydat, przed przystąpieniem do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, zobowiązany jest do wygłoszenia Seminarium Doktoranckiego w Instytucie; ustalenie daty seminarium następuje w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły Doktorskiej (dr hab. Anną Muszewską – e-mail: phdschool@ibb.waw.pl ).

Komisja ds. Doktoratów proponuje Radzie Naukowej co najmniej trzy kandydatury na recenzentów rozprawy. Kandydatury recenzentów zgłaszane są na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Naukowej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać ankietę informacyjną o dorobku kandydata na recenzenta.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Doktoratów. W części niejawnej posiedzenia biorą udział członkowie Komisji ds. Doktoratów i z głosem doradczym recenzenci rozprawy.

Nadanie stopnia następuje na posiedzeniu Rady Naukowej IBB PAN. Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora podejmowana jest na podstawie wniosku Komisji ds. Doktoratów. Recenzenci, promotor lub promotorzy rozprawy oraz promotor pomocniczy, będący członkami Rady Naukowej, są wyłączeni z udziału w głosowaniu.

Warunki korzystania przez kandydata z infrastruktury badawczej i informatycznej Instytutu określone są w regulaminie.

Za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym pobiera się opłatę.

Informacje dotyczące uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (tryb III), którym:

– nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30.04.2019 r.

– wszczęto postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r.

Zgodnie z art. 179.7 ustawy z dnia 3 lipca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.
Uznaje się, że kandydat osiągnął efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, gdy kandydat:

  • Zaliczył program studiów doktoranckich zgodnie z regulaminem „Szkoły Biologii Molekularnej” w Instytucie i uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. W tym przypadku potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest zaświadczenie podpisane przez Kierownika Szkoły Doktorskiej lub jego zastępcę.
  • Zdał egzamin z dyscypliny podstawowej, związanej z tematem pracy doktorskiej (nauki biologiczne, nauki chemiczne).
  • Złożył egzamin z filozofii lub posiada zaświadczenia o zaliczeniu cyklu zajęć z filozofii prowadzonych w ramach programu kształcenia doktorantów w Instytucie.
  • Posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; lub zdał egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.

Po skierowanie na egzaminy z języka angielskiego oraz filozofii oraz protokoły z egzaminów należy zgłosić się do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej (pok. 6D, e-mail: sbm@ibb.waw.pl). Egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej należy umawiać z Przewodniczącą ds. Doktoratów (dr hab. Ewa Szołajska – ewasz@ibb.waw.pl). Zaświadczenie o zaliczeniu cyklu wykładów wystawia Sekretariat Szkoły Doktorskiej.

Komisja ds. Doktoratów proponuje Radzie Naukowej co najmniej trzy kandydatury na recenzentów rozprawy. Kandydatury recenzentów zgłaszane są na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Naukowej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać ankietę informacyjną o dorobku kandydata na recenzenta.

Do recenzentów rozprawa doktorska zostanie wysłana po dostarczeniu do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 6D) rozprawy doktorskiej wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji ds. Doktoratów. W części niejawnej posiedzenia biorą udział członkowie Komisji ds. Doktoratów i z głosem doradczym recenzenci rozprawy.

Nadanie stopnia następuje na posiedzeniu Rady Naukowej IBB PAN. Uchwała Rady Naukowej w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora podejmowana jest na podstawie wniosku Komisji ds. Doktoratów. Recenzenci, promotor lub promotorzy rozprawy oraz promotor pomocniczy, będący członkami Rady Naukowej, są wyłączeni z udziału w głosowaniu.

Informacje dotyczące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r. (tryb IV)

Wszystkie przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. zostaną zamknięte z mocy prawa (podstawa prawna: Dz.U z 2023, poz. 1672).

Data 31 grudnia 2024 r. to ostateczny termin, do kiedy na swoim posiedzeniu Rada Naukowa powinna podjąć uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora (ostatnie posiedzenie Rady Naukowej odbywa się 17.12.2024 r.). Obrona rozprawy doktorskiej powinna odbyć się odpowiednio wcześniej, aby umożliwić zakończenie wszystkich procedur.

Osoby, które nie zakończą przewodu doktorskiego w terminie do 31 grudnia 2024 r., będą mogły wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora zgodnie  przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Egzaminy doktorskie zdaje się z:

  • dyscypliny podstawowej, związanej z tematem pracy doktorskiej (nauki biologiczne, nauki chemiczne);
  • dyscypliny dodatkowej (filozofia);
  • nowożytnego języka obcego.

Po skierowanie na egzaminy z języka angielskiego oraz filozofii oraz protokoły z egzaminów należy zgłosić się do Sekretariatu Szkoły Doktorskiej (pok. 6D, e-mail: sbm@ibb.waw.pl). Egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej należy umawiać z Przewodniczącą ds. Doktoratów (dr hab. Ewa Szołajska – ewasz@ibb.waw.pl).

Komisja ds. Doktoratów proponuje Radzie Naukowej co najmniej dwie kandydatury na recenzentów rozprawy. Kandydatury recenzentów zgłaszane są na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Naukowej. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać ankietę informacyjną o dorobku kandydata na recenzenta.

Do recenzentów rozprawa doktorska zostanie wysłana po dostarczeniu do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 6D) rozprawy doktorskiej wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Na 1-2 tygodnie przed publiczną obroną rozprawy należy uzgodnić z recenzentami oraz Sekretariatem Rady Naukowej termin obrony technicznej.