Doktoraty

Informacje dotyczące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka – zmiana poniżej:
Zgodnie z Ustawą (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) otwarte przewody doktorskie zostaną zamknięte dnia 31 grudnia 2023 r.

Egzaminy doktorskie zdaje się z dyscypliny dodatkowej, nowożytnego języka obcego oraz dyscypliny podstawowej, związanej z tematem pracy doktorskiej (nauki biologiczne, nauki chemiczne). Po skierowanie na egzaminy oraz protokoły z egzaminów należy zgłosić się do Działu Badań i Projektów Naukowych (pok. 42). Wypełnione i podpisane przez członków Komisji egzaminacyjnych protokoły należy dostarczyć do Działu Badań i Projektów Naukowych w celu dołączenia do dokumentacji przewodu doktorskiego.
Powołanie recenzentów – do wniosku należy dołączyć oświadczenie o brak konfliktu interesów z recenzentami. Jeżeli kandydat na recenzenta wybierany jest po raz pierwszy w IBB PAN należy również przesłać drogą mailową pismo z informacjami o kandydacie. Wniosek należy złożyć najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Rady Naukowej.

Aby przystąpić do obrony doktorant musi wygłosić Seminarium Doktoranckie.

Do rozprawy doktorskiej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych należy dołączyć oświadczenia współautorów pracy dotyczące jego udziału w przygotowaniu publikacji.
Kandydat składa 5 egzemplarzy pracy doktorskiej – tak, aby po 1 egzemplarzu otrzymali: promotor, recenzenci, Biblioteka IBB PAN, Rada Naukowa.
Wraz z rozprawą doktorską należy dostarczyć do Sekretariatu Naukowego (pok. 42) opinię promotora (promotorów) o rozprawie doktorskiej oraz streszczenie rozprawy doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej.
Na dwa tygodnie przed datą obrony należy dostarczyć do biblioteki:
– egzemplarz dwustronnie wydrukowanej pracy (oprawiać można w bibliotece)
– 2 płyty z plikiem .pdf doktoratu

Po nadaniu stopnia doktora należy wypełnić plik SYNABA i przesłać go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Działu Badań i Projektów Naukowych.

Informacje dotyczące uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, którym:
– nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30.04.2019 r.
– wszczęto postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r.

Wszczęcie postępowania
Zgodnie z art. 179.7 ustawy z dnia 3 lipca 2018r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.
Aby przystąpić do obrony doktorant musi wygłosić Seminarium Doktoranckie.

Informacje dotyczące doktorantów Szkoły Doktorskiej

Wyznaczenie promotora/promotorów:
Doktorant I roku w terminie 30 dni od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej składa do Dyrektora IBB PAN wniosek o powołanie promotora/promotorów, wskazując dyscyplinę nauki, w ramach której przygotowana zostanie rozprawa doktorska, oraz osoby proponowane.

Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora:
Po zakończeniu kształcenia (napisaniu rozprawy doktorskiej), kandydat składa do Przewodniczącego Rady Naukowej wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów.
Promotor wnioskuje o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej.
Aby przystąpić do obrony doktorant musi wygłosić Seminarium Doktoranckie.
Po złożeniu przez kandydata wniosku o wszczęcie postępowania wraz z rozprawą doktorską i wymaganymi dokumentami, Rada Naukowa podejmuje uchwały w sprawie wyznaczenia 3 recenzentów w postępowaniu doktorskim.
Przewodniczący Komisji ds. Doktoratów w porozumieniu z promotorem oraz recenzentami wyznacza termin. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją ds. Doktoratów.

Informacje dotyczące osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora składa do Dyrektora IBB PAN wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów.
Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kandydat składa do Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z kompletem dokumentów.