Oferty grantowe

Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK)

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Konkursy w programie Horyzont Europa:

https://www.kpk.gov.pl/konkursy-w-programie-horyzont-europa

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli

Biuro Promocji Nauki PolSCA promuje, ułatwia i rozwija uczestnictwo polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – promuje wzrost udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej.

EURAXESS Polska

Sieć EURAXESS Polska publikuje zestawienia grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki. Oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata. Zestawienia grantów publikowane są w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty


European Research Council (ERC)

Misją ERC jest wspieranie badań naukowych w Europie o najwyższej jakości poprzez konkurencyjne finansowanie oraz wspieranie badań pionierskich inspirowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach, w oparciu o doskonałość naukową. ERC uzupełnia inne działania w zakresie finansowania w Europie, takie jak działania krajowych agencji finansujących badania, i jest sztandarowym elementem Horyzontu Europa, ramowego programu badań Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

HORIZON 2020 / HORIZON EUROPE

Horyzont 2020 to największy w historii unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Konkursy:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/funding-updates

Horizon Europe to unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji realizowany w latach 2021-2027.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Konkursy:

Otwarte konkursy

EMBO

EMBO oferuje dostęp do funduszy i nagród dla młodych naukowców, aby osiągali sukcesy w karierze naukowej. Są to nagrody i wsparcie finansowe dla naukowców na wszystkich etapach ich kariery, które pomagają stworzyć środowisko, w którym naukowcy mogą prowadzić badani w optymalnych warunkach.

Konkursy:

https://www.embo.org/funding-awards.html

Human Frontier Science Program (HFSP)

Human Frontier Science Program (HFSP) promuje międzynarodową współpracę w badaniach podstawowych oraz finansuje badania pionierskie w naukach przyrodniczych. Jest wdrażany przez organizację International Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) z siedzibą w Strasburgu.

https://www.hfsp.org/funding/hfsp-funding/research-grants

https://www.hfsp.org/funding/hfsp-funding/postdoctoral-fellowships


Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Harmonogram konkursów
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Konkursy
https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Konkursy trwające
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

Programy i przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

https://programy.nauka.gov.pl/

Współpraca i wymiana międzynarodowa są ważnymi elementami działalności akademickiej, dlatego ministerstwo negocjuje i realizuje umowy i porozumienia międzynarodowe, zapewnia polskim studentom, naukowcom i wykładowcom różne możliwości wymiany akademickiej oraz wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wspolpraca-miedzynarodowa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/programy-i-przedsiewziecia

Projekty, stypendia, możliwości współpracy

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekty-i-programy-miedzynarodowe

Fundusze europejskie – wdrażanie poszczególnych działań w ramach Osi Priorytetowej II PO WER

https://efs.mein.gov.pl/

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

FNP jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: (1) wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, (2) wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych. Główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,

Polska Akademia Nauk (PAN)

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs na program stypendialny dla wybitnych naukowców PASIFIC.

Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w wysokości do 93 000 euro na projekt.

Więcej informacji:
https://pasific.pan.pl/

Naukowa Fundacja Polpharmy

Misją Naukowej Fundacji Polpharmy jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach.Głównym celem fundacji jest finansowanie realizacji projektów badawczych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji, podejmowanych przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo rozwojowe.