Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA IBB PAN

Organizacja badań w Instytucie opiera się o poziomą strukturę. Badania są realizowane w 38 jednostkach badawczych i 5 jednostkach o charakterze badawczo-usługowym. W danej jednostce organizacyjnej pionu naukowego (Pracowni lub Zakładzie) jest jeden lider decydujący o jej rozwoju, który wyznacza kierunki badań oraz odpowiada za ich realizację.

Jednostki badawczo-usługowe nie tylko uczestniczą w oryginalnych badaniach, ale przede wszystkim zapewniają dostęp do podstawowej i nowoczesnej metodyki badawczej.

Działalność naszych naukowców jest również wspierana przez jednostki ogólne: pożywkarnię, kompleks fitotronowo-szklarniowy, pracownię izotopową oraz Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego. Biblioteka im. Hellera wspiera naukowców i studentów w dostępie do literatury oraz prowadzi katalog prac powstałych w Instytucie.

JEDNOSTKI BADAWCZE

Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali
Pracownia Molekularnych Podstaw Aktywności Biologicznej
Pracownia Spektrometrii Mas
Pracownia Inżynierii Genomu
Pracownia Replikacji DNA i Stabilności Genomu
Pracownia Mechanizmów Stabilności Genetycznej
Pracownia Mutagenezy i Tolerancji Uszkodzeń DNA
Pracownia Segregacji DNA i Cyklu Życiowego Proteobakterii
Pracownia Niekodujących RNA i Rearanżacji Genomu
Pracownia Biologii RNA
Pracownia Mechanizmów Transkrypcji
Pracownia Transkrypcji tRNA
Pracownia Dojrzewania i Degradacji RNA
Pracownia Translatomiki
Pracownia Regulacji Ekspresji Genów
Pracownia Biologii Molekularnej Nasion
Pracownia Metabolizmu RNA w Procesach Odpowiedzi Immunologicznej
Pracownia Genetycznych Podstaw Chorób Człowieka
Pracownia Bioenergetyki i Mechanizmów Chorób Mitochondrialnych
Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej Drożdży
Pracownia Biochemii Lipidów
Pracownia Lekooporności Bakterii
Pracownia Biologii Bakteriofagów

 

JEDNOSTKI BADAWCZO-USŁUGOWE

Środowiskowa Pracownia Mikroskopii Fluorescencyjnej
Środowiskowa Pracownia Spektrometrii Mas
Środowiskowa Pracownia Sekwencjonowania i Syntezy DNA
Środowiskowa Pracownia Analiz Mikromacierzy
Środowiskowa Pracownia Hodowli Komórkowych i Produkcji Białek
Środowiskowa Pracownia Biologicznego NMR