Stypendium START

Dr Anna Detman otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy!

Dr Anna Detman ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,  w 2019 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dyscyplina: Nauki Biologiczne. Rozprawa doktorska otrzymała wyróżnienie i została uznana przez Radę Naukową IBB PAN za najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2019 w IBB PAN.  Anna Detman ukończyła również liczne certyfikowane kursy i szkolenia, w ramach których rozwijała wiedzę z zakresu biologii molekularnej, chemii analitycznej oraz komercjalizacji badań naukowych, a także umiejętności miękkich. Jest specjalistką w procesach beztlenowego rozkładu materii organicznej w aspektach molekularnych jak i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologicznej produkcji biopaliw, interakcji między mikroorganizmami oraz biochemii procesów fermentacji. Posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci 14 publikacji naukowych (w tym w ośmiu jako pierwszy autor) w czasopismach z listy filadelfijskiej, dwóch rozdziałów w książkach oraz kilku komunikatów pokonferencyjnych. Jako wykonawca w projektach finansowanych przez NCN oraz NCBiR współpracowała z krajowymi jak i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz z firmami sektora państwowego i prywatnego. Jest laureatką kilku nagród przyznanych za działalność naukową. W swojej pracy łączy wiedzę inżynierską, mikrobiologiczną i biotechnologiczną w celu rozwijania innowacyjnej i aplikacyjnej Nauki.

Informacje o programie START FNP oraz pełna listą laureatów.