Stypendium START

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska z Pracowni Mikrobiologii Stosowanej otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy!

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (promotor dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk). Aleksandra Tymoszewska prowadzi badania nad bakteriocynami – alternatywnymi do antybiotyków związkami o działaniu przeciwbakteryjnym. W swojej pracy skupia się na identyfikacji nowych bakteriocyn produkowanych przez bakterie Gram-dodatnie, charakterystyce mechanizmów ich działania i mechanizmów nabywania oporności na te bakteriocyny przez bakterie wrażliwe. Co więcej, prowadzi szerokie analizy korelacji między wrażliwością bakterii na bakteriocyny i obecnie stosowane antybiotyki poszukując możliwości ich wspólnego zastosowania w preparatach wieloskładnikowych charakteryzujących się zwiększoną skutecznością działania i jednocześnie zmniejszonym ryzykiem powstawania zjawiska oporności. Aleksandra Tymoszewska posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci sześć publikacji naukowych (w tym pięć jako pierwszy autor) w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wyniki swojej pracy wielokrotnie prezentowała na wysokiej klasy międzynarodowych konferencjach naukowych, zarówno w postaci wygłoszonych samodzielnie prezentacji ustnych jak i prezentacji plakatowych. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM), a uprzednio jako wykonawca w projekcie finansowanym przez NCN współpracowała z jednym z wiodących zagranicznych ośrodków naukowym w badanich nad bakteriocynami. Angażuje się również w działania na rzecz popularyzacji nauki poprzez autorstwo publikacji popularnonaukowych, prowadzenie warsztatów i lekcji pokazowych.