Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Dr Anna Kotrys otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka. Dr Kotrys odbyła studia doktoranckie w Szkole Biologii Molekularnej IBB PAN. Gratulujemy!

Dr Anna Kotrys ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, a następnie kontynuowała studia na na tym samym Wydziale realizując indywidulany program studiów magisterskich. Pracę licencjacką i magisterską dr Kotrys wykonała pod opieką dr. hab. Romana Szczęsnego. W styczniu 2016 roku dr Kotrys rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (promotor: dr hab. Roman Szczęsny). Głównym zagadnieniem jej pracy doktorskiej było badanie mechanizmów kompensujących zaburzoną ekspresję ludzkiego genomu mitochondrialnego. Prace te zostały zakończone obroną rozprawy doktorskiej, która odbyła się w czerwcu 2020 r. Praca doktorska dr Kotrys została wyróżniona za wybitną jakość przeprowadzonych badań i wysoki poziom naukowy. Dr Kotrys jest laureatką kilku nagród, w tym prestiżowego Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie dr Kotrys odbywa staż podoktorski w grupie Prof. Vamsiego Moothy w Broad Institute of MIT and Harvard oraz Massachusetts General Hospital w Bostonie.

Pełna lista laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów.