Dr Ewelina Stefaniak z prestiżową Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Dr Ewelina Stefaniak otrzymała prestiżową Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitną rozprawę doktorską pt. „Dystrybucja jonów miedzi pomiędzy peptydami amyloidu-β a biomolekułami obecnymi w szczelinie synaptycznej w chorobie Alzheimera” (Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN).

Doceniono badaczy z siedmiu instytutów PAN oraz członków krajowych Akademii. Zgodnie z ustawą, Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę za wyróżniające się rozprawy doktorskie, osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej.

Pałna lista laureatów nagrodzonych za 2021 rok

Gratulacje!