Dr Aleksandra Tymoszewska nagrodzona za najlepszą pracę doktorską w 2022 r.

Dr Aleksandra Tymoszewska została laureatką nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o. za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2022 roku im. Witolda Drabikowskiego. Serdecznie gratulujemy!

Tytuł rozprawy:
„Class II bacteriocins of Gram – positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance”
Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Wyniki oraz regulamin

Dr Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w Szkole Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (promotor dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk). Aleksandra Tymoszewska prowadzi badania nad bakteriocynami – alternatywnymi do antybiotyków związkami o działaniu przeciwbakteryjnym. W swojej pracy skupia się na identyfikacji nowych bakteriocyn produkowanych przez bakterie Gram-dodatnie, charakterystyce mechanizmów ich działania i mechanizmów nabywania oporności na te bakteriocyny przez bakterie wrażliwe. Co więcej, prowadzi szerokie analizy korelacji między wrażliwością bakterii na bakteriocyny i obecnie stosowane antybiotyki poszukując możliwości ich wspólnego zastosowania w preparatach wieloskładnikowych charakteryzujących się zwiększoną skutecznością działania i jednocześnie zmniejszonym ryzykiem powstawania zjawiska oporności. Aleksandra Tymoszewska posiada udokumentowany dorobek naukowy w postaci siedmiu publikacji naukowych (w tym sześć jako pierwszy autor) w czasopismach z listy filadelfijskiej. Wyniki swojej pracy wielokrotnie prezentowała na wysokiej klasy międzynarodowych konferencjach naukowych, zarówno w postaci wygłoszonych samodzielnie prezentacji ustnych jak i prezentacji plakatowych. W latach 2019-2022 była kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM), a uprzednio jako wykonawca, w projekcie finansowanym przez NCN, współpracowała z jednym z wiodących zagranicznych ośrodków naukowym w badaniach nad bakteriocynami. W 2022 roku Aleksandra Tymoszewska otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
Angażuje się również w działania na rzecz popularyzacji nauki poprzez autorstwo publikacji popularnonaukowych, prowadzenie warsztatów i lekcji pokazowych.