Aż 10 grantów NCN dla naukowców z IBB PAN

Z radością informujemy o sukcesach naszych naukowców. Pracownicy i doktoranci Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymali 10 grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 23, PRELUDIUM 21, POLONEZ BIS 2. W konkursach wpłynęło 4299 wniosków o łącznym budżecie blisko 3 mld zł; spośród nich 576 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 13,4%. Wskaźnik sukcesu IBB PAN 35%.

Gratulacje dla Alicji Węgrzyn, Anety Bartosik, Ulrike Topf, Anny Kulik, Jacka Nowaka, Agnieszki Tudek, Emilii Samborowskiej, Alicji Armatowskiej, Sławomira Kasperowicza, Marty Wiśniewskiej!

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN:

prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, Bioróżnorodność bakteriofagów: niezwykłe polimerazy DNA jako przykład zaskakującej różnorodności molekularnej. OPUS

dr hab. Aneta Agnieszka Bartosik, Sieć regulacyjna i interaktom transporterów leków/metabolitów błony wewnętrznej bakterii – implikacje dla fizjologii, lekooporności i wirulencji. OPUS

dr hab. Ulrike Topf, Rola magazynowania cynku w białkach rybosomalnych komórek eukariotycznych. OPUS

dr Anna Marta Kulik, Kinazy SnRK2 jako kluczowe białka w funkcjonowaniu nasion – wyjaśnienie nowych mechanizmów molekularnych kontrolujących zdolność kiełkowania nasion oraz wejścia w stan wtórnego spoczynku. OPUS

dr Jacek Krzysztof Nowak, Czynniki elongacyjne w syntezie niekodujących RNA związanych z rozwojem. OPUS

dr Agnieszka Tudek, Wykorzystanie rzadkiego Polimorfizmu Pojedynczego Nukleotydu ludzkiego białka WDR61 do identyfikacji nowego kompleksu związanego ze składowymi SF3A/B podjednostki U2 spliceosmu. OPUS

mgr Emilia Samborowska (kierownik grantu prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny), Ocena metabolitów L-tryptofanu w osi kynureninowej w relacji do nasilenia stanu zapalnego w ostrej zatorowości płucnej i w zespole po zatorowości płucnej. OPUS

mgr inż. Alicja Agata Armatowska, Wpływ kontroli transkrypcji tRNA przez białko Maf1 na translację mRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae. PRELUDIUM

mgr inż. Sławomir Jan Kasperowicz, Termodynamiczny wkład wiązań halogenowych w układach białko – ligand. Projektowanie, synteza i analizy termodynamiczne modelowych systemów. PRELUDIUM

mgr Marta Wiśniewska, Albumina obcięta przy N-końcu: przyjaciel czy wróg metabolizmu miedzi? PRELUDIUM