Patents

 • Gen plazmidowy, sposób otrzymywania tego genu, kodowany przez ten gen enzym amylolityczny, oraz jego zastosowanie.
 • Novel gene, method of obtaining same, amylolythic enzyme encoded by that gene and application thereof.

Pat.194475, EP1409689, US7417135

 • Wektorowa cząsteczka wirusopodobna, sposób jej wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca wektorową cząsteczkę wirusopodobną.
 • Virus-like vector particle, method of its production, application of the virus-like vector particle and the farmaceutical composition containing the virus-like vector particle.

Pat.222496, EP2437787, US8765666, JP5841045

 • Wektorowa cząsteczka wirusopodobna, sposób jej wytwarzania, kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowanie wektorowej cząsteczki wirusopodobnej.
 • Virus-like vector particle, process for preparation and use thereof and pharmaceutical composition containing the virus-like vector particle.

Pat.222497, EP2461827

 • Syntetyczne geny kodujące fragmenty peptydowe naturalnych białek mielinowych przeznaczone do wywoływania efektu tolerancji pokarmowej, fragmenty DNA zawierające te geny, sposób otrzymywania tych peptydów w układzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowanie medyczne.
 • Synthetic genes encoding peptide fragments of natural myelin proteins intended to evoke the effect of food tolerance, DNA fragments containing these genes, process for the preparation of these peptides in a microbial (bacterial) system and their medical application.

Pat.217128, EP2436693

 • Zastosowanie modulatora funkcji zmutowanego białka CFTR.
 • Functional modulators of the mutated CFTR protein and the use of the modulators for the treatment of diseases associated with abnormal functioning of the CFTR protein.

Pat.223680

 • Zastosowanie modulatora funkcji zmutowanego białka CFTR lub jego farmaceutycznie akceptowalnej pochodnej do wytwarzania leku do leczenia mukowiscydozy.
 • Functional modulators of the mutated CFTR protein and the use of the modulators for the treatment of diseases associated with abnormal functioning of the CFTR protein

Pat.221889

 • Związki będące modulatorami zmutowanego białka CFTR oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób związanych z zaburzeniami w funkcjonowaniu białka CFTR.
 • Compounds as modulators of a mutant CFTR protein and their use for treating diseases associated with CFTR protein malfunction.

EP2616444, EP2816034, EP2826771, US10398665,  US10420738, US10420738, US10463639, JP5926731, JP6173393, JP6284914, CN103228632, AU2011302715, MX356714

 • Zastosowanie modulatorów funkcji zmutowanego białka CFTR do wytwarzania leku do leczenia chorób związanych z zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu białka CFTR.
 • Application of modulators of the mutant CFTR protein for the production of a medicine for treatment of diseases related to disturbances in correct functioning of CFTR protein.

Pat.223755

 • Rekombinowana molekuła DNA, kaseta ekspresyjna, wektor DNA, plazmid binarny, komórka roślinna, sposób otrzymywania polipeptydu w eukariotycznym gospodarzu oraz zastosowanie rekombinowanej molekuły DNA.
 • Recombinant DNA molecule, expression cassette, DNA vector, binary plasmid, plant cell, a method for preparing a polypeptide in a eukaryotic host and the application of the recombinant DNA molecule.

Pat.217837, EP2633044, US9534229, CA2816281, CN103403156

 • Szczepionka DNA, sposób indukowania odpowiedzi immunologicznej, przeciwciała specyficznie rozpoznające białko hemaglutyniny H5 wirusa grypy i zastosowanie szczepionki DNA.
 • DNA vaccine, the method of inducing an immune response, the antibody specifically recognizing the protein of the influenza virus hemagglutinin H5 and the use of DNA vaccine.

Pat.220281, US9505806

 • Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów.
 • Method for testing therapeutic efficacy of bacteriophages.

Pat.219654, EP2872156, US9678063, CA2878824

 • Sposób oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości metali, zwłaszcza srebra i miedzi.
 • Method for purifying waste water with a high content of metals, particularly copper and silver, and a composition for use the method.

Pat.233402

 • Szczep Trichoderma atroviride, sposób otrzymywania i zastosowanie szczepu Trichoderma atroviride jako środka biobójczego.
 • Trichoderma strains, the preparation and use of these strains as biocides.

Pat.224377

 • Transgeniczny szczep Trichoderma atroviride, otrzymywanie i zastosowanie szczepu Trichoderma atroviride jako biofungicydu.
 • Transgenic strains of Trichoderma preparation and use of these strains as biofungicides.

Pat.224387

 • Cząsteczka miRNA do zastosowania do wytwarzania leku do zmniejszania reakcji zapalnej lub zapobiegania zwiększaniu się reakcji zapalnej organizmu.
 • Particle miR172 of vegetal origin or its synthetic equivalent, method for decreasing proliferation of lymphocytes B and application of particle miR173.

Pat.226431, EP3035941, RS58431

 • Sposób wytwarzania hydrofilowej domeny hemaglutyniny wirusa H5.
 • Antigen, influenza vaccine, vaccine production system, method for producing antigen and application of the antigen determined above for the production of the influenza vaccine.

EP3083660

 • Zestaw biomarkerów transkryptomicznych do zastosowania w stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca, sposób diagnozowania ryzyka wystąpienia u pacjenta pozawałowej niewydolności serca i zastosowanie biomarkerów do diagnostyki in vitro.
 • Transcriptomic biomarkers, method of determination and application of transcriptomic biomarkers for the stratification of the individual risk of development of the post-heart failure cardiac insufficiency.

Pat.228091, EP3105350

 • Pochodna polioligosacharydu, chitation i kompozycja farmaceutyczna zawierająca chitation do zastosowania do zapobiegania alergii wywołanej metalami ciężkimi.
 • Derivative of poly-oligosaccharide, preferably chitosan, cosmetic composition containing the derivative, method of the synthesis and application of this derivative.

Pat.234156

 • Sposób syntezy pochodnej chitozanu, pochodna chitozanu otrzymana tym sposobem, kompozycja kosmetyczna zawierająca pochodną chitozanu i zastosowanie pochodnej chitozanu.
 • Method for synthesis of biopolymer analogue along with creation of peptide bond, the analogue polymer and application of the biopolymer analogue.

Pat.235482

 • Sposób selekcjonowania inhibitorów domeny PIN HDIS3 oraz zastosowanie inhibitorów domeny PIN HDIS3 do leczenia nowotworu.
 • Method for selection of HDIS3 PIN domain inhibitors and use of HDIS3 PIN inhibitors for cancer treatment.

EP2999789, US9611514

 • Sposób wytwarzania warstwy elektroaktywnej na powierzchni elektrody złotej, bioczujnik zawierający elektrodę i jego zastosowanie.
 • Method for producing electrically active layer on the surface of golden electrode, biosensor containing the electrode and its application.

Pat.224636

 • Polipeptyd zdolny do trawienia peptydoglikanu, jego zastosowania oraz kodujący go polinukleotydy.
 • Enzyme with high lytic activity in relation to the cells of Enterococcus and method for modification of this gene, allowing the overproduction of the active gene in bacterial cells.

Pat.229262, EP3186370

 • System nośników kwasów nukleinowych, sposób przygotowania systemu oraz ich zastosowanie.
 • System of nucleic acid carriers, method for preparation of the system and their applications.

Pat.230096

 • Szczepionka, kompozycja farmaceutyczna, nośnik kwasów nukleinowych oraz innych substancji aktywnych biologicznie, zastosowanie kompozycji do wytwarzania szczepionki oraz zastosowanie kationowych pochodnych poliprenoli PTAI do wytwarzania substancji immunomodulujących.
 • Vaccine, pharmaceutical composition, carrier of nucleic acids and other biologically active substances, application of the composition in production of the vaccine and application of cationic derivatives of polyprenols PTAI for producing immunomodulating substances.

Pat.231158

 • Szczepy Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA.
 • Staphylococcus aureus strains for the production of monoclonal phage preparations deprived of impurities by plasmid DNA.

Pat.236568, EP3186362, EP3460048

 • Szczep Staphylococcus aureus do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych pozbawionych zanieczyszczeń plazmidowym DNA.
 • Staphylococcus aureus strain for the production of monoclonal phage preparations deprived of impurities by plasmid DNA.

Pat.236569

 • Szczep Enterococcus faecalis do produkcji monoklonalnych preparatów fagowych.
 • Enterococcus faecalis strains for the production of monoclonal phage preparations.

Pat.237852, EP3186361, EP3456813

 • Czynnik zwiększający efektywność szczepionki DNA skierowanej przeciw wirusowi, preparat plazmidowy DNA, szczepionka DNA, sposób otrzymywania zmodyfikowanego wektora ekspresyjnego oraz zastosowanie sekwencji nukleotydowej rozpoznawanej przez czynnik NF kappa B.
 • An agent increasing effectiveness of DNA vaccine directed against a virus, DNA plasmid preparation, DNA vaccine, method for obtaining modified expressive vector and the application of nucleotide sequence recognized by the agent NF kappa B.

Pat.231230

 • Sposób wytwarzania antygenu przeciwko grypie.
 • Method of influenza antigen production.

EP3083660

 • Zastosowanie przeciwciała do wykrywania wirusa grypy, immunoczujnik oraz sposób jego wytwarzania.
 • Monoclonal mouse antibody, recombinant fusion protein, application of antibodies, immunosensor for detection influenza virus and method for producing the immunosensor.

Pat.236026

 • Cząsteczka oligonukleotydowa do zastosowania w zmniejszaniu odpowiedzi zapalnej lub zapobieganiu zwiększania odpowiedzi zapalnej organizmu.
 • Application of oligonucleotide molecule for modulation of inflammatory processes and/or processes depending on FAN protein.

Pat.236028

 • Sposób analizy białek w próbce moczu.
 • Method for analysis of proteins in urine.

Pat.236671

 • Zastosowanie białek z grupy ALKBH w sposobie diagnozowania chorób nowotworowych in vitro oraz pochodne antrachinonu do zastosowania do leczenia lub zapobiegania rozwojowi nowotworu nosogardła i/lub elementów układu pokarmowego.
 • Proteins from ALKBH group to be applied in the method of diagnosing tumour diseases, their application for identification of substances with antitumour properties, and derivatives of anthraquinone to be used as the anticancer drug in the tumour disease treatment and/or preventing method.

Pat.235564

 • Bakteryjna kultura starterowa, zakwas ją zawierający, sposób wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa.
 • Bacterial starter culture, leaven containing it, method for producing bakery products and application of the bacterial starter culture of the leaven for production of the bakery products.

Pat.236297

 • Bakteryjna kultura starterowa do pieczywa orkiszowego, zakwas ją zawierający, sposób wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa.
 • Bacterial starter culture for spelt bread, a sourdough containing it, method of producing bread and application of bacterial starter culture or a sourdough for bread production.

Pat.238232

 • Bakteryjna kultura starterowa, zakwas ją zawierający, sposób wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa.
 • Bacterial starter culture, leaven containing it, method for producing bakery products and application of the bacterial starter culture of the leaven for production of the bakery products.

Pat.238153

 • Bakteryjna kultura starterowa, zakwas ją zawierający, sposób wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa.
 • Bacterial starter culture, leaven containing it, method for producing bakery products and application of the bacterial starter culture of the leaven for production of the bakery products.

Pat.238154

 • Methods for diagnosis, differentiation and monitoring using urine proteins as markers in IgA nephropathy.

US11029314

 • Peptyd do stosowania w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19.
 • Peptide for use in treatment or prevention of COVID-19.

Pat.244438